Giá vận chuyển nhiên liệu chính của nhà máy điện

Ngày 03/8/2017 Bộ Công thương đã ban hành Thông tư 13/2017/TT-BCT nhằm quy định cụ thể giá vận chuyển nhiên liệu chính của nhà máy điện

Theo đó Thông tư 13 quy định giá vận chuyển nhiên liệu chính của nhà máy điện tháng t, năm j   (đồng/kWh) được xác định theo công thức sau:

Trong đó:

  • : Giá vận chuyển nhiên liệu chính của nhà máy điện Năm cơ sở (đồng/kWh);
  • : Giá vận chuyển nhiên liệu chính (than, khí) tại thời điểm thanh toán tháng t, năm j (đồng/tấn đối với nhiên liệu than hoặc đồng/BTU đối với nhiên liệu khí);
  • Lưu ý đối với nhiên liệu than của Hợp đồng nhập khẩu than hoặc than được cấp từ nhiều hợp đồng: Giá than tại thời điểm thanh toán tháng t, năm j;
  • : Giá vận chuyển nhiên liệu chính (than, khí) tại Năm cơ sở, được tính bằng đồng/tấn đối với nhiên liệu than hoặc đồng/BTU đối với nhiên liệu khí.

Xem chi tiết Thông tư 13/2017/TT-BCT có hiệu lực từ ngày 19/9/2017.

-Thảo Uyên-

Gởi câu hỏi

74

Văn bản liên quan