Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong sản xuất giấy

Thông tư 24/2017/TT-BCT đã được Bộ Công thương ban hành quy định định mức tiêu hao năng lượng trong sản xuất giấy. Đây là Thông tư đầu tiên quy định chi tiết về vấn đề này.

Theo đó, Thông tư 24 đưa ra một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong sản xuất giấy, cụ thể:

  • Việc lập và thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong sản xuất giấy phải tận dụng tối đa các giải pháp quản lý và công nghệ.
  • Khuyến khích các cơ sở sản xuất giấy áp dụng các tiêu chuẩn quản lý năng lượng tiên tiến và áp dụng các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong sản xuất giấy.

Bên cạnh đó, Thông tư 24 cũng ban hành quy định về yêu cầu đảm bảo định mức tiêu hao năng lượng như sau:

  • Cơ sở sản xuất sản phẩm giấy phải đảm bảo suất tiêu hao năng lượng không vượt quá định mức tiêu hao năng lượng.
  • Trường hợp cơ sở sản xuất sản phẩm giấy đang hoạt động có suất tiêu hao năng lượng cao hơn định mức tiêu hao năng lượng tương ứng đối với từng giai đoạn thì cơ sở sản xuất sản phẩm giấy có trách nhiệm lập và thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng để đảm bảo định mức tiêu hao năng lượng.
  • Suất tiêu hao năng lượng của các dự án đầu tư mới không được vượt quá định mức tiêu hao năng lượng.

Xem thêm định mức tiêu hao năng lượng tại Thông tư 24/2017/TT-BCT có hiệu lực từ ngày 10/01/2018.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

124

Văn bản liên quan