Giám đốc trung tâm GDTX phải có năng lực lãnh đạo, quản lý như thế nào?

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư 42/2010/TT-BGDĐT về Quy định Chuẩn giám đốc trung tâm giáo dục thường xuyên. Trong đó, năng lực lãnh đạo và quản lý của GĐTTGDTX được quy định chi tiết.

GĐTTGDTX, Thông tư 42/2010/TT-BGDĐT

Giám đốc trung tâm GDTX phải có năng lực lãnh đạo, quản lý như thế nào? (Ảnh minh họa)

Theo đó, Điều 6 Thông tư 42/2010/TT-BGDĐT đã quy định Tiêu chuẩn 3 - Năng lực lãnh đạo, quản lý trung tâm của Giám đốc trung tâm giáo dục thường xuyên như sau:

- Tiêu chí 9. Tầm nhìn chiến lược:

 • Hiểu biết tình hình kinh tế, chính trị, xã hội, giáo dục của địa phương, đất nước, một số quốc gia trong khu vực và trên thế giới;

 • Đánh giá, phân tích, dự báo được tình hình phát triển của trung tâm;

 • Tổ chức xây dựng định hướng chiến lược của trung tâm hướng tới sự phát triển của người học, mở rộng cơ hội tiếp cận, nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục của trung tâm;

 • Tuyên truyền và quảng bá định hướng chiến lược của trung tâm, công khai hóa các mục tiêu, hoạt động, chương trình giáo dục, kết quả đánh giá chất lượng giáo dục, hệ thống văn bằng, chứng chỉ và các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục của trung tâm, tạo được sự đồng thuận và ủng hộ nhằm phát triển trung tâm.

- Tiêu chí 10. Thiết kế và định hướng triển khai:

 • Xác định được mục tiêu ưu tiên dài hạn, trung hạn và ngắn hạn của trung tâm;

 • Thiết kế và định hướng các chương trình hành động, có quyết định đúng đắn, kịp thời nhằm đạt các mục tiêu phát triển trung tâm.

- Tiêu chí 11. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động:

 • Tổ chức xây dựng kế hoạch hoạt động của trung tâm, phù hợp với các mục tiêu, chiến lược giáo dục và định hướng phát triển của địa phương;

 • Tổ chức triển khai và giám sát, đánh giá việc thực hiện kế hoạch của trung tâm.

- Tiêu chí 12. Tổ chức bộ máy, phát triển đội ngũ:

 • Xây dựng, tổ chức bộ máy của trung tâm hoạt động hiệu quả;

 • Thực hiện quy hoạch, tuyển chọn, sử dụng, đánh giá và thực hiện đúng chế độ chính sách đối với đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên; mở rộng mạng lưới cộng tác viên của trung tâm;

 • Thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên của trung tâm đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động, đảm bảo sự phát triển bền vững của trung tâm;

 • Xây dựng môi trường làm việc đồng thuận, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, tạo điều kiện cho đội ngũ giáo viên, cán bộ, nhân viên phát huy tiềm năng, sáng kiến đóng góp tích cực vào các hoạt động phát triển trung tâm.

- Tiêu chí 13. Quản lý hoạt động giáo dục:

 • Tổ chức đánh giá nhu cầu học tập đa dạng của người học trên địa bàn theo yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương;

 • Tổ chức, vận động các đối tượng trong độ tuổi thực hiện phổ cập giáo dục, học tập văn hóa theo quy định và tạo điều kiện để người học có cơ hội học tập; huy động lực lượng tham gia các hoạt động giáo dục, xây dựng xã hội học tập ở địa phương mà trung tâm là hạt nhân; thực hiện đúng công tác tuyển sinh và chế độ chính sách đối với người học;

 • Tổ chức xây dựng chương trình; biên soạn, phát triển tài liệu, học liệu, cập nhật kiến thức kĩ năng, chuyển giao công nghệ thực hiện chương trình giáo dục đáp ứng yêu cầu của người học nhằm phát triển nguồn nhân lực của địa phương;

 • Quản lý họat động dạy học, kiểm tra, đánh giá theo yêu cầu đổi mới; hướng dẫn cho người học phương pháp tự học nhằm đảm bảo chất lượng, hiệu quả đào tạo.

- Tiêu chí 14. Quản lý tài chính, tài sản:

 • Hiểu biết hoạt động của bộ máy kế toán tại trung tâm, chỉ đạo bộ phận kế toán xây dựng kế hoạch về tài chính, tài sản, có biện pháp bảo đảm cân đối để thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ của trung tâm;

 • Tổ chức chỉ đạo thực hiện và kiểm tra, giám sát kế hoạch nhằm sử dụng có hiệu quả các nguồn tài chính, tài sản theo qui định hiện hành, đảm bảo công khai, minh bạch;

 • Thực hiện xã hội hóa nguồn lực tài chính, khuyến khích tự làm đồ dùng dạy học.

- Tiêu chí 15. Phát triển môi trường giáo dục:

 • Xây dựng nếp sống văn hoá và môi trường sư phạm;

 • Tạo cảnh quan môi trường của trung tâm sạch, đẹp, vệ sinh, an toàn và lành mạnh;

 • Tổ chức, phối hợp với các lực lượng trong cộng đồng, xã hội nhằm hỗ trợ phát triển kiến thức, kỹ năng, thái độ đối với sự phát triển của bản thân và cộng đồng.

- Tiêu chí 16. Quản lý hành chính:

 • Quản lý hồ sơ, sổ sách, tài liệu theo đúng quy định;

 • Xây dựng các quy trình hoạt động, thủ tục hành chính của trung tâm theo qui định hiện hành.

- Tiêu chí 17. Quản lý công tác thi đua, khen thưởng:

 • Tổ chức triển khai các phong trào thi đua;

 • Trân trọng và đánh giá đúng thành tích của người học, cán bộ, giáo viên, nhân viên và cộng tác viên của trung tâm.

- Tiêu chí 18. Quản lý hệ thống thông tin:

 • Xây dựng, quản lý, sử dụng hệ thống thông tin nhằm phục vụ hoạt động của trung tâm;

 • Tổ chức ứng dụng, khai thác công nghệ thông tin trong dạy học và quản lí giáo dục;

 • Thông tin, báo cáo về các lĩnh vực hoạt động của trung tâm đẩy đủ, chính xác và kịp thời theo quy định.

- Tiêu chí 19. Hợp tác, liên kết và hỗ trợ cộng đồng:

 • Hợp tác và chia sẻ kinh nghiệm hoạt động với các cơ sở giáo dục, cá nhân và tổ chức khác trong việc thực hiện các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, chuyển giao khoa học - công nghệ;

 • Thực hiện liên kết với các cơ sở giáo dục đào tạo cấp văn bằng của hệ thống giáo dục quốc dân theo đúng các qui định hiện hành;

 • Tham gia và khuyến khích các thành viên của trung tâm tham gia các hoạt động phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của địa phương; hỗ trợ, tập huấn, tư vấn, tăng cường năng lực cho cán bộ trung tâm học tập cộng đồng.

- Tiêu chí 20. Quản lý hoạt động đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục:

 • Tổ chức thực hiện tự đánh giá chất lượng giáo dục của trung tâm theo quy định;

 • Chấp hành sự kiểm định chất lượng giáo dục của cơ quan có thẩm quyền.

Xem thêm chi tiết tại: Thông tư 42/2010/TT-BGDĐT, có hiệu lực từ ngày 15/02/2011.

Nguyên Phú 

Gởi câu hỏi

93

Văn bản liên quan