Giảm thời hạn cấp Giấy chứng nhận chất lượng xe cải tạo

Thông tư 42/2018/TT-BGTVT được Bộ Giao thông vận tải ban hành sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư trong lĩnh vực đăng kiểm.

Theo đó, Thông tư 42 đã rút ngắn thời gian cấp Giấy chứng nhận chất lượng Xe cải tạo, cụ thể như sau:

  • Xe sau cải tạo đã nghiệm thu và đạt yêu cầu thì được cấp Giấy chứng nhận chất lượng chất lượng Xe cải tạo.
  • Giấy chứng nhận cải tạo gồm 02 liên, cấp cho chủ xe để làm thủ tục kiểm định và đăng ký biển số.
  • Thời hạn cấp Giấy chứng nhận cải tạo: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày Xe cải tạo được nghiệm thu và đạt yêu cầu.

Đồng thời, trách nhiệm của Cục Đăng kiểm Việt Nam được Thông tư 42 sửa đổi như sau:

  • Tổ chức triển khai, thực hiện Thông tư 89/2015/TT-BGTVT;
  • Xây dựng Chương trình phần mềm Quản lý Xe trong nhập khẩu, cải tạo và khai thác sử dụng, thống nhất in, quản lý các loại phôi Giấy CNAT, Tem kiểm tra và các Chứng chỉ chất lượng được quy định tại Thông tư 89/2015/TT-BGTVT.

Thông tư 42/2018/TT-BGTVT có hiệu lực từ ngày 15/10/2018.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

243

Văn bản liên quan