Giấy phép bưu chính sắp hết hạn, xin cấp lại thế nào?

Vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định 47/2011/NĐ-CP hướng dẫn Luật bưu chính.

giấy phép bưu chính, Nghị định 47/2011/NĐ-CP

Giấy phép bưu chính sắp hết hạn, xin cấp lại thế nào? (Ảnh minh họa)

Theo Điều 12 Nghị định 47/2011/NĐ-CP, thủ tục cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn thực hiện như sau:

1. Trước khi giấy phép bưu chính hết hạn tối thiểu 30 ngày, doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính có nhu cầu tiếp tục kinh doanh thì phải lập 01 bộ hồ sơ là bản gốc đề nghị cấp lại giấy phép bưu chính và nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu chính đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã cấp giấy phép.

2. Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn gồm:

  • Giấy đề nghị cấp lại giấy phép bưu chính (theo mẫu tại Phụ lục V);

  • Bản sao giấy phép bưu chính được cấp lần gần nhất;

  • Báo cáo tài chính của 02 năm gần nhất do doanh nghiệp tự đóng dấu xác nhận và chịu trách nhiệm về tính chính xác của báo cáo;

  • Phương án kinh doanh trong giai đoạn tiếp theo, nếu doanh nghiệp bị lỗ 02 năm liên tiếp;

  • Các tài liệu quy định tại điểm đ, e, g, h, i khoản 2 Điều 6 Nghị định 47/2011/NĐ-CP, nếu có thay đổi so với hồ sơ đề nghị cấp giấy phép bưu chính lần gần nhất.

3. Việc cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn được thực hiện trong thời hạn không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đáp ứng quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này.

4. Thủ tục cấp lại giấy phép bưu chính được thực hiện theo trình tự quy định tại Điều 8 Nghị định 47/2011/NĐ-CP.

5. Trường hợp doanh nghiệp có giấy phép bưu chính hết hạn hoặc không làm thủ tục cấp lại giấy phép bưu chính theo đúng thời hạn quy định tại khoản 1 Điều 8 Nghị định 47/2011/NĐ-CP thì doanh nghiệp có nhu cầu được cấp lại giấy phép bưu chính phải nộp hồ sơ và thực hiện các thủ tục như cấp giấy phép mới.

Xem chi tiết tại Nghị định 47/2011/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 15/8/2011.

Thùy Trâm

Gởi câu hỏi

41

Văn bản liên quan