Giấy phép kinh doanh trò chơi điện tử bị thu hồi khi nào?

Đây là nội dung nổi bật được Ngân hàng nhà nước đề cập tại Thông tư 15/2014/TT-NHNN hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài.

Theo đó, Thông tư 15/2014/TT-NHNN quy định Giấy phép của doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài sẽ bị thu hồi trong các trường hợp sau đây:

  • Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép có thông tin gian lận để có đủ điều kiện được cấp Giấy phép.

  • Doanh nghiệp không triển khai hoạt động thu chi ngoại tệ và các hoạt động ngoại hối khác sau 12 tháng kể từ ngày được cấp Giấy phép.

  • Doanh nghiệp bị chia, sáp nhập, hợp nhất, giải thể, phá sản theo quy định của pháp luật.

  • Doanh nghiệp bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng.

  • Doanh nghiệp bị xử phạt vi phạm hành chính từ 03 lần trở lên đối với hành vi vi phạm hành chính về quản lý ngoại hối.

Xem các quy định liên quan tại Thông tư 15/2014/TT-NHNN có hiệu lực từ 06/9/2014.

- Thu Ba -

Gởi câu hỏi

120

Văn bản liên quan