Giới hạn giá chào của nhà máy thủy điện

Thông tư 28/2018/TT-BCT quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh được ban hành ngày 27/9/2018. Một trong những nội dung cơ bản được quy định tại Thông tư này là quy định về giới hạn giá chào của nhà máy thủy điện.

Theo quy định tại Điều 41 Thông tư 28/2018/TT-BCT, giới hạn giá chào của nhà máy thủy điện có hồ chứa điều tiết trên 01 tuần được xác định căn cứ theo giá trị nước tuần tới của nhà máy đó được công bố theo quy định tại Khoản 2 Điều 39 Thông tư 28/2018/TT-BCT, cụ thể như sau:

 • Giá sàn bản chào bằng 0 đồng/kWh;
 • Giá trần bản chào bằng giá trị lớn nhất của:
  • Giá trị nước của nhà máy đó;
  • Giá trung bình của các giá trần bản chào của các tổ máy nhiệt điện tham gia thị trường điện trong kế hoạch vận hành tháng.
 • Hàng tháng, Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm công bố giá trung bình của các giá trần bản chào của các tổ máy nhiệt điện tháng tới cho các nhà máy thủy điện cùng thời gian biểu công bố giá trần bản chào của tổ máy nhiệt điện trong tháng tới.

Giới hạn giá chào của nhà máy thủy điện có hồ chứa điều tiết từ 02 ngày đến 01 tuần được xác định như sau:

 • Giá sàn bản chào bằng 0 đồng/kWh;
 • Giá trần bản chào bằng giá trị lớn nhất của:
  • Giá trị nước cao nhất của các nhà máy thủy điện tham gia thị trường;
  • Giá trung bình của các giá trần bản chào của các tổ máy nhiệt điện tham gia thị trường điện trong kế hoạch vận hành tháng;
 • Hàng tuần, Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm công bố giá trị nước cao nhất của các nhà máy thủy điện tham gia thị trường tuần tới cho các nhà máy thủy điện có hồ chứa điều tiết từ 02 ngày đến 01 tuần.

Trường hợp hồ chứa của nhà máy thủy điện vi phạm mức nước giới hạn tuần thứ nhất, giá trần bản chào của nhà máy thủy điện này áp dụng cho tuần tiếp theo bằng giá biến đổi của tổ máy nhiệt điện chạy dầu DO đắt nhất trong hệ thống điện. Khi đảm bảo không vi phạm mức nước giới hạn tuần, nhà máy tiếp tục áp dụng giá trần bản chào theo quy định tại Khoản 1 hoặc Khoản 2 Điều 41 Thông tư 28/2018/TT-BCT từ thứ ba hàng tuần.

Hàng tháng, đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm công bố giá biến đổi của tổ máy nhiệt điện dầu DO đắt nhất trong hệ thống điện.

Trường hợp nhà máy thủy điện đặt tại miền có dự phòng điện năng thấp hơn 5% được công bố theo quy trình thực hiện đánh giá an ninh hệ thống điện trung hạn và ngắn hạn do Cục điều tiết điện lực ban hành hướng dẫn thực hiện quy định hệ thống điện truyền tải do Bộ Công Thương ban hành thì giá trần bản chào của các nhà máy thủy điện trong miền này của tuần đánh giá bằng giá biến đổi của tổ máy nhiệt điện dầu DO đắt nhất trong hệ thống điện.

Khi dự phòng điện năng của miền bằng hoặc cao hơn 5% các nhà máy trong miền này tiếp tục áp dụng giá trần bản chào theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 41 Thông tư 28/2018/TT-BCT.

Nhà máy thủy điện tham gia thị trường điện có trách nhiệm chào giá đáp ứng các yêu cầu sau:

 • Tuân thủ các quy định về giá trần bản chào và giá sàn bản chào tại Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3 và Khoản 4 Điều 41 Thông tư 28/2018/TT-BCT;
 • Các yêu cầu về ràng buộc nhu cầu sử dụng nước phía hạ du và các ràng buộc về thủy văn khác.

Xem thêm các nội dung liên quan tại: Thông tư 28/2018/TT-BCT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/11/2018.  

Gởi câu hỏi

549

Văn bản liên quan