Hạn ngạch thuế quan NK đường đấu giá năm 2020 là 103.000 tấn

Ngày 29/9/2020, Bộ Công thương đã ban hành Thông tư 26/2020/TT-BCT hướng dẫn về đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2020.

Hạn ngạch thuế quan NK đường đấu giá năm 2020 là 103.000 tấn, Thông tư 26/2020/TT-BCT

Hạn ngạch thuế quan NK đường đấu giá năm 2020 là 103.000 tấn (Ảnh minh họa)

Theo đó, tại Điều 3 Thông tư 26/2020/TT-BCT quy định lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường đấu giá năm 2020 là 103.000 tấn, gồm:

  • Hạn ngạch thuế quan nhập khẩu 72.000 tấn đường thô.

  • Hạn ngạch thuế quan nhập khẩu 31.000 tấn đường tinh luyện.

Đặc biệt, tại Điều 4 Thông tư 26/2020/TT-BCT quy định nguyên tắc, trình tự, thủ tục bán đấu giá tài sản thực hiện theo quy định của pháp luật đấu giá tài sản phù hợp với tính chất tài sản bán đấu giá. Bộ Công Thương thành lập Hội đồng đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2020 để điều hành việc đấu giá. Chủ tịch Hội đồng đấu giá ban hành Quy chế đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2020.

Bên cạnh đó, tại Điều 5 Thông tư 26/2020/TT-BCT quy định về việc thông báo giao quyền sử dụng hạn ngạch như sau:

  • Sau khi có Báo cáo kết quả đấu giá của Hội đồng đấu giá, Bộ Công Thương có văn bản thông báo giao quyền sử dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường cho thương nhân trúng đấu giá.

  • Việc sử dụng văn bản thông báo giao quyền sử dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường cho thương nhân trúng đấu giá để làm thủ tục hải quan thực hiện theo quy định của pháp luật hải quan.

Lưu ý: Các quy định trên áp dụng cho các thương nhân trực tiếp sử dụng đường làm nguyên liệu sản xuất và thương nhân sử dụng đường thô để sản xuất đường tinh luyện hoặc các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc nhập khẩu đường theo hạn ngạch thuế quan năm 2020.

Chi tiết xem thêm tại Thông tư 26/2020/TT-BCT, có hiệu lực từ 13/11/2020.

Lê Vy

Gởi câu hỏi

247

Văn bản liên quan