Hạn nộp số tiền thu hồi các khoản nợ ngoại bảng nộp vào NSNN

Đây là quy định đáng quan tâm được đề cập tại Thông tư 83/2013/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành hướng dẫn thực hiện Quyết định 64/QĐ-TTg ngày 07/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ về tỷ lệ phí tổ chức tín dụng cổ phần hóa được hưởng khi thu hồi các khoản nợ ngoại bảng được giữ lại.

Theo quy định tại Điều 4 Thông tư 83/2013/TT-BTC, trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày kết thúc quý, ngân hàng thương mại nhà nước cổ phần hoá thực hiện nộp toàn bộ số tiền thu hồi nợ ngoại bảng phần phải nộp ngân sách nhà nước phát sinh trong quý vào ngân sách nhà nước tại Kho bạc Nhà nước theo quy định tại Luật ngân sách nhà nước và Thông tư 128/2008/TT-BTC ngày 24/12/2008 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thu và quản lý các khoản thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước.

han nop so tien thu hoi cac khoan no ngoai bang, Thong tu 83/2013/TT-BTC

Hình minh họa (nguồn internet)

Toàn bộ số tiền thu hồi nợ ngoại bảng phần phải nộp ngân sách nhà nước quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư này được nộp vào ngân sách nhà nước theo:

  • Chương của ngân hàng thương mại nhà nước tương ứng (Chương 139: Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam; Chương 140: Ngân hàng Công thương Việt Nam; Chương 142: Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam; Chương 144: Ngân hàng Nhà đồng bằng sông Cửu Long).

  • Loại 340, Khoản 341.

  • Mục 3650, Tiểu mục 3653 “Thu nợ tiền sử dụng vốn ngân sách nhà nước”.

Cũng theo Thông tư 83/2013/TT-BTC, định kỳ sáu (6) tháng một lần tính theo năm dương lịch, từ ngày 01/01 đến ngày 30/6 và từ ngày 01/7 đến ngày 31/12 hàng năm, ngân hàng thương mại nhà nước cổ phần hóa có khoản nợ ngoại bảng được giữ lại có trách nhiệm lập và báo cáo Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về số nợ hạch toán ngoại bảng được giữ lại, số tiền đã thu hồi các khoản nợ ngoại bảng được giữ lại; số tiền được trích để lại ngân hàng thương mại nhà nước cổ phần hóa, số phải nộp ngân sách nhà nước và số đã nộp ngân sách nhà nước. Báo cáo định kỳ đến thời điểm ngày 31/12 hàng năm có tổng hợp số tiền thu hồi nợ ngoại bảng được giữ lại cộng dồn cả năm (chi tiết theo mẫu phụ lục đính kèm).

Xem chi tiết tại Thông tư 83/2013/TT-BTC có hiệu lực từ 15/8/2013.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

41

Văn bản liên quan