Hàng hóa không phù hợp với tiêu chuẩn bị xử lý như thế nào?

Thông tư 12/2017/TT-BKHCN đã được Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành sửa đổi, bổ sung Thông tư 26/2012/TT-BKHCN quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường.

Cụ thể, khi  hàng hóa không phù hợp với tiêu chuẩn áp dụng, tiêu chuẩn chứng nhận hợp chuẩn hoặc quy chuẩn kỹ thuật tương ứng thì được xử lý như sau:

  • Không quá 24 giờ, đoàn kiểm tra phải báo cáo với cơ quan kiểm tra về kết quả thử nghiệm mẫu.

  • Không quá 02 ngày làm việc từ khi nhận được phiếu kết quả, cơ quan kiểm tra phải ra thông báo tạm dừng lưu thông hàng hóa;

  • Yêu cầu người bán hàng cung cấp thông tin liên quan đối với hàng hóa cùng loại để khắc phục, xử lý, sửa chữa;

  • Cơ quan kiểm tra xử lý theo thẩm quyền và chuyển hồ sơ, kiến nghị người có thẩm quyền hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý;

  • Sau khi nhận được thông báo về kết quả xử lý vi phạm, trong thời hạn 03 ngày làm việc phải mở niêm phong hàng hóa để khắc phục sai phạm. Khi khắc phục xong, cơ sở được kiểm tra báo cáo cơ quan kiểm tra để tiến hành kiểm tra, lấy mẫu thử nghiệm lại các chỉ tiêu không đạt. Nếu việc kiểm tra lại đạt yêu cầu, cơ quan kiểm tra ra thông báo hàng hóa được tiếp tục lưu thông trên thị trường.

Xem chi tiết tại Thông tư 12/2017/TT-BKHCN có hiệu lực từ ngày 01/01/2018.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

113

Văn bản liên quan