Hàng hóa miễn kiểm tra chuyên ngành trước thông quan trong TH nào?

Chính phủ ban hành Nghị định 85/2019/NĐ-CP quy định thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN và kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Cụ thể, theo Nghị định 85/2019/NĐ-CP, các trường hợp miễn kiểm tra chuyên ngành theo quy định của pháp luật, các trường hợp miễn kiểm tra chuyên ngành theo quy định của Điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. Ngoài trường hợp được miễn kiểm tra này, còn áp dụng miễn kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với các trường hợp sau đây:

hang hoa duoc mien kiem tra chuyen nganh truoc thong quan, Nghi dinh 85/2019/NĐ-CP

Hình minh họa (nguồn internet)

  • Hàng hóa nhập khẩu gửi qua dịch vụ bưu chính, chuyển phát nhanh có trị giá hải quan được miễn thuế theo quy định của pháp luật về thuế;

  • Hàng hóa nhập khẩu trong danh mục và định lượng miễn thuế theo quy định của pháp luật phục vụ cho công tác và sinh hoạt của tổ chức nước ngoài được hưởng quyền ưu đãi miễn trừ ngoại giao;

  • Hành lý của người nhập cảnh trong định mức miễn thuế;

  • Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ.

Ngoài trường hợp được miễn kiểm tra nêu tại khoản 1 Điều 22, còn áp dụng miễn kiểm tra nhà nước về chất lượng đối với các trường hợp sau đây:

  • Hàng hóa nhập khẩu gửi qua dịch vụ bưu chính, chuyển phát nhanh có trị giá hải quan được miễn thuế theo quy định của pháp luật về thuế;

  • Hàng hóa tạm nhập khẩu để bán tại cửa hàng miễn thuế;

  • Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ.

Cần lưu ý, các trường hợp nêu trên không áp dụng trong trường hợp các bộ quản lý ngành, lĩnh vực có cảnh báo về an toàn thực phẩm, lây lan dịch bệnh, gây nguy hại cho sức khỏe, tính mạng con người, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đạo đức xã hội, thuần phong mỹ tục, nguy hại cho kinh tế, cho an ninh quốc gia hoặc có văn bản thông báo dừng áp dụng chế độ miễn kiểm tra chuyên ngành trước thông quan.

Xem toàn văn quy định tại Nghị định 85/2019/NĐ-CP có hiệu lực từ 01/01/2020.

Thu Ba

 

Gởi câu hỏi

52

Văn bản liên quan