HĐ thuê tổ chức tư vấn xác định giá đất gồm những nội dung gì?

Mới đây, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ký ban hành Thông tư 36/2014/TT-BTNMT quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất.

Theo đó, căn cứ quyết định lựa chọn tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất, Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) ký hợp đồng thuê tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất.

Cụ thể, hợp đồng thuê tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất gồm các nội dung chính như sau:

  • Tên, địa chỉ của Sở TNMT; tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất;

  • Mục đích định giá đất;

  • Các thông tin về thửa đất cần định giá: vị trí, diện tích, loại đất và thời hạn sử dụng của thửa đất cần định giá;

  • Thời gian thực hiện việc xác định giá đất;

  • Kết quả định giá đất gồm: Phiếu thu thập thông tin giá đất thị trường; kết quả tổng hợp giá đất thị trường; Chứng thư định giá đất và báo cáo thuyết minh xây dựng phương án giá đất, hệ số điều chỉnh giá đất;

  • Chi phí định giá đất và phương thức thanh toán;

  • Quyền và nghĩa vụ của các bên trong việc thực hiện hợp đồng.

Xem toàn văn quy định tại Thông tư 36/2014/TT-BTNMT có hiệu lực từ 13/8/2014.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

94

Văn bản liên quan