Hệ thống giám sát vận hành đập thủy điện gồm những gì?

Đây là nội dung quan trọng được quy định tại Thông tư 09/2019/TT-BCT của Bộ Công Thương ban hành quy định về quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện.

Theo quy định tại Điều 8 Thông tư 09/2019/TT-BCT, hệ thống giám sát vận hành đập, hồ chứa thủy điện gồm:

he thong giam sat van hanh dap ho thuy dien, Thong tu 09/2019/TT-BCT

Hình minh họa (nguồn internet)

  • Hệ thống giám sát thuộc phạm vi trách nhiệm của chủ sở hữu đập, hồ chứa thủy điện theo quy định tại Thông tư 47/2017/TT-BTNMT của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước.

  • Cột thủy chí hoặc trang thiết bị có tính năng tương tự để xác định được mực nước hạ lưu đập; trường hợp hạ lưu đập có trạm quan trắc khí tượng thủy văn thì có thể khai thác thông tin mực nước hạ du từ trạm quan trắc này thay cho cột thủy chí hoặc trang thiết bị có tính năng tương tự cột thủy chí.

Theo đó, chủ sở hữu đập, hồ chứa thủy điện có trách nhiệm phối hợp với Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân và Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp huyện quyết định vị trí lắp đặt cột thủy chí hoặc trang thiết bị có tính năng tương tự cột thủy chí.

Đối với việc lắp đặt hệ thống cảnh báo vận hành phát điện, vận hành xả lũ cũng được Thông tư 09/2019/TT-BCT quy định như sau:

Chủ sở hữu đập, hồ chứa thủy điện có trách nhiệm thống nhất với Ủy ban nhân dân, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn địa phương vùng hạ du trong việc lắp đặt hệ thống cảnh báo vận hành phát điện, vận hành xả lũ tại vùng hạ du, gồm:

  • Vị trí lắp đặt.

  • Trang thiết bị cảnh báo lắp đặt tại từng vị trí.

  • Những trường hợp phải cảnh báo.

  • Thời điểm cảnh báo.

  • Hình thức cảnh báo.

  • Quyền, trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc cảnh báo.

Xem thêm quy định khác tại Thông tư 09/2019/TT-BCT có hiệu lực từ 21/8/2019.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

226

Văn bản liên quan