Hình thức báo cáo thông tin về nợ công và nợ nước ngoài của quốc gia

Thông tư 126/2017/TT-BTC về chế độ báo cáo và công khai thông tin về nợ công và nợ nước ngoài của quốc gia ban được ban hành ngày 27/11/2017. Theo đó, các thông tin về nợ công và nợ nước ngoài của quốc gia được báo cáo theo các hình thức sau:

1. Các báo cáo gửi về Bộ Tài chính được thực hiện dưới hình thức văn bản kèm theo tệp điện tử về địa chỉ taichinhdoingoai@mof.gov.vn.

2. Các nội dung công khai thông tin về nợ công được thực hiện dưới hình thức phát hành Bản tin về nợ công và đăng trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính.

3. Các nội dung công khai thông tin về nợ chính quyền địa phương của từng địa phương do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định hình thức thực hiện.

Đây là nội dung được hướng dẫn tại Điều 5 Thông tư 126/2017/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/01/2018 và áp dụng cho việc lập các báo cáo năm của năm 2017.

- Nguyễn Trinh - 

Gởi câu hỏi

184

Văn bản liên quan