Hình thức công khai tài sản chuyên dùng thuôc BQP

Bộ Quốc phòng mới đây đã ký ban hành Thông tư 26/2019/TT-BQP quy định chế độ công khai tài sản công tại các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng.

Theo Thông tư 26/2019/TT-BQP, đơn vị, doanh nghiệp thực hiện công khai tài sản chuyên dùng theo ba hình thức, gồm:

  • Công bố tại cuộc họp thường kỳ của đơn vị, doanh nghiệp được giao quản lý, sử dụng tài sản chuyên dùng.

  • Thông báo bằng văn bản đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan.

  • Cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức và cá nhân có thẩm quyền.

Cũng theo Thông tư 26/2019/TT-BQP, danh mục tài sản chuyên dùng được quy định tại khoản 2 Điều 64 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và Điều 5 Thông tư 318/2017/TT-BQP.

Thành phần tham gia công khai tài sản chuyên dùng là quân nhân, công chức quốc phòng, công nhân và viên chức quốc phòng biên chế tại đơn vị, doanh nghiệp được giao quản lý, sử dụng tài sản chuyên dùng.

Xem nội dung công khai tài sản chuyên dùng tại Thông tư 26/2019/TT-BQP có hiệu lực từ ngày 15/5/2019.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

877

Văn bản liên quan