Hình thức hỗ trợ lãi suất vay vốn và cấp bù chênh lệch lãi suất

Nội dung này được quy định chi tiết tại Thông tư 89/2014/TT-BTC hướng dẫn hỗ trợ lãi suất vay vốn và cấp bù chênh lệch lãi suất do thực hiện chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp.

Theo đó, hình thức thực hiện hỗ trợ lãi suất vay vốn và cấp bù chênh lệch lãi suất được quy định cụ thể tại Thông tư 89/2014/TT-BTC như sau:

  • Ngân hàng thương mại cho vay thực hiện việc hỗ trợ lãi suất hoặc hỗ trợ phần chênh lệch giữa lãi suất thương mại và lãi suất tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước đối với các tổ chức, cá nhân vay vốn thuộc đối tượng quy định tại Điều 1, Điều 2 Quyết định 68/2013/QĐ-TTg.

  • Ngân sách nhà nước hỗ trợ lãi suất vốn vay thương mại hoặc cấp bù phần chênh lệch giữa lãi suất thương mại và lãi suất tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước cho ngân hàng thương mại thực hiện cho vay theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Thông tư 89/2014/TT-BTC.

Xem quy định liên quan tại Thông tư 89/2014/TT-BTC có hiệu lực từ 22/8/2014.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

118

Văn bản liên quan