Hình thức kiểm tra an toàn thông tin

Thông tư 03/2017/TT-BTTTT đã được Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành vào ngày 24/4/2017 quy định cụ thể về hình thức kiểm tra an toàn thông tin.

Theo đó Thông tư 03 quy định nội dung kiểm tra, đánh giá gồm:

  • Kiểm tra việc tuân thủ quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ;
  • Đánh giá hiệu quả của biện pháp bảo đảm an toàn hệ thống thông tin;
  • Đánh giá phát hiện mã độc, lỗ hổng, điểm yếu, thử nghiệm xâm nhập hệ thống;
  • Kiểm tra, đánh giá khác do chủ quản hệ thống thông tin quy định.

Đồng thời Thông tư 03 còn quy định  hình thức kiểm tra, đánh giá cụ thể như sau:

  • Kiểm tra, đánh giá định kỳ theo kế hoạch của chủ quản hệ thống thông tin;
  • Kiểm tra, đánh giá đột xuất theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền.

Và cấp có thẩm quyền yêu cầu kiểm tra, đánh giá gồm:

  • Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông;
  • Chủ quản hệ thống thông tin đối với hệ thống thông tin thuộc thẩm quyền quản lý;
  • Đơn vị chuyên trách về an toàn thông tin của chủ quản hệ thống thông tin đối với hệ thống thông tin do đơn vị này phê duyệt hồ sơ đề xuất cấp độ.

Xem chi tiết Thông tư 03/2017/TT-BTTTT có hiệu lực từ ngày 01/7/2017.

-Thảo Uyên-

Gởi câu hỏi

148

Văn bản liên quan