Hình thức, phương pháp bồi dưỡng CTV thanh tra giáo dục

Đây là nội dung đáng chú ý được quy định tại Thông tư 24/2016/TT-BGDĐT ban hành Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ cộng tác viên thanh tra giáo dục.

Theo quy định tại Thông tư 24/2016/TT-BGDĐT, việc bồi dưỡng nghiệp vụ cộng tác viên thanh tra giáo dục được thực hiện theo hình thức và phương pháp sau đây:

  • Bồi dưỡng theo hình thức tập trung tại cơ sở bồi dưỡng hoặc tại địa phương, đơn vị.

  • Trường hợp mở lớp bồi dưỡng tại địa phương, đơn vị thực hiện như sau:

    • Sở GDĐT, đơn vị có nhu cầu bồi dưỡng: có văn bản đề nghị được tổ chức bồi dưỡng tại địa phương, đơn vị gửi cơ sở bồi dưỡng;

    • Cơ sở bồi dưỡng: chuẩn bị các điều kiện đảm bảo công tác bồi dưỡng, có văn bản xin mở lớp bồi dưỡng tại địa phương, đơn vị gửi Bộ GDĐT;

    • Bộ GDĐT xem xét, kiểm tra các điều kiện đảm bảo công tác bồi dưỡng, cho mở lớp bồi dưỡng tại địa phương, đơn vị;

  • Phương pháp bồi dưỡng kết hợp giữa lý thuyết, thực hành, trao đổi, giải đáp trên lớp, tự học và tìm hiểu thực tế tại các đơn vị.

Xem toàn văn quy định tại Thông tư 24/2016/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 29/12/2016.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

101

Văn bản liên quan