Hồ sơ báo cáo thẩm định đề xuất loại khỏi biên chế tài sản NN trong BQP

Đây là nội dung đáng chú ý tại Thông tư 126/2020/TT-BQP về loại khỏi biên chế và xử lý tài sản nhà nước trong Bộ Quốc phòng ngày 19/10/2020.

loại khỏi biên chế tài sản NN trong BQP, Thông tư 126/2020/TT-BQP

Hồ sơ báo cáo thẩm định đề xuất loại khỏi biên chế tài sản NN trong BQP (Ảnh minh họa)

Theo đó, cơ quan, đơn vị báo cáo cấp có thẩm quyền quy định tại Điều 11 Thông tư 126/2020/TT-BQP quyết định loại khỏi biên chế tài sản, gồm:

- Hồ sơ gửi thẩm định đối với tài sản là đạn dược và hóa chất độc hại:

  • Văn bản đề xuất loại khỏi biên chế và xử lý tài sản, trong đó bao gồm cả kế hoạch thực hiện xử lý theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 7 Thông tư 126/2020/TT-BQP;

  • Biên bản phúc tra đề xuất loại biên chế và xử lý đạn dược, hóa chất độc hại của Đoàn phúc tra Bộ Quốc phòng;

  • Văn bản báo cáo kết quả xử lý kèm theo quyết định xử lý của Chỉ huy cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng và biên bản xử lý đạn dược cấp 5 nguy hiểm cần xử lý ngay theo quy định tại khoản 4 Điều 15 Thông tư này;

  • Văn bản tham gia ý kiến của các cơ quan phối hợp thẩm định về đề nghị loại biên chế và xử lý của đơn vị;

- Hồ sơ gửi thẩm định đối với tài sản nằm trong danh mục vật tư tiêu hao, trang thiết bị tài sản có giá trị nguyên giá dưới 10 triệu đồng (không thuộc trang bị kỹ thuật) và có thời gian sử dụng dưới 01 năm thuộc thẩm quyền loại khỏi biên chế và xử lý của Chỉ huy cơ quan, đơn vị đầu mối trực thuộc Bộ Quốc phòng:

  • Văn bản đề xuất loại khỏi biên chế tài sản của đơn vị được giao quản lý, cất giữ, sử dụng tài sản theo quy định tại khoản 2 Điều 7 Thông tư 126/2020/TT-BQP;

  • Biên bản phúc tra đề xuất loại khỏi biên chế và xử lý tài sản do đơn vị chủ trì phúc tra lập.

- Hồ sơ gửi thẩm định đối với tài sản còn lại:

  • Văn bản đề xuất loại khỏi biên chế tài sản của đơn vị được giao quản lý, cất giữ, sử dụng tài sản theo quy định tại khoản 2 Điều 7 Thông tư 126/2020/TT-BQP;

  • Biên bản phúc tra đề xuất loại khỏi biên chế và xử lý tài sản do đơn vị chủ trì phúc tra lập;

  • Văn bản tham gia ý kiến của các cơ quan phối hợp thẩm định về đề nghị loại biên chế và xử lý của đơn vị;

Xem chi tiết tại Thông tư 126/2020/TT-BQP, có hiệu lực từ 05/12/2020.

Thùy Trâm

Gởi câu hỏi

58

Văn bản liên quan