Hồ sơ cấp GCN đủ điều kiện thí nghiệm chuyên ngành xây dựng

Nghị định 62/2016/NĐ-CP đã được Chính phủ ký ban hành quy định về Điều kiện hoạt động giám định tư pháp xây dựng và thí nghiệm chuyên ngành xây dựng. Đây là Nghị định đầu tiên quy định chi tiết về vấn đề này.

Cụ thể, hồ sơ đăng ký cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng, bao gồm các tài liệu sau đây

  • Đơn đăng ký cấp GCN đủ Điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng hoặc Đơn đăng ký bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận đủ Điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng;

  • Bản sao Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy phép đầu tư;

  • Danh sách cán bộ quản lý, thí nghiệm viên kèm theo các văn bằng, chứng chỉ được đào tạo liên quan;

  • Các tài liệu chứng minh năng lực hoạt động thí nghiệm đáp ứng các yêu cầu tại Điểm b Khoản 2 Điều 5 Nghị định 62/2016/NĐ-CP.

Xem trình tự cấp GCN tại Nghị định 62/2016/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/7/2016.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

122

Văn bản liên quan