Hồ sơ cấp lại Giấy chứng nhận an toàn sinh học

Ngày 02/10/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 118/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 69/2010/NĐ-CP ngày 21/6/2020 của CP về an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền và sản phẩm của sinh vật biến đổi gen.

Hồ sơ cấp lại Giấy chứng nhận an toàn sinh học, Nghị định 118/2020/NĐ-CP

Hồ sơ cấp lại Giấy chứng nhận an toàn sinh học (Ảnh minh họa)

Tại khoản 14 Điều 1 Nghị định 118/2020/NĐ-CP bổ sung Điều 23a vào sau Điều 23 Nghị định 69/2010/NĐ-CP, theo đó Giấy chứng nhận an toàn sinh học được cấp lại trong các trường hợp sau:

  • Thay đổi thông tin về tổ chức tại Giấy chứng nhận an toàn sinh học đã cấp;

  • Giấy chứng nhận an toàn sinh học bị mất hoặc rách, nát.

Về hồ sơ cấp lại bao gồm:

  • Đơn đăng ký cấp lại theo Mẫu số 09 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này;

  • Giấy chứng nhận an toàn sinh học đã cấp trong trường hợp thay đổi thông tin về tổ chức hoặc bị rách, nát;

  • Tài liệu chứng minh nội dung thay đổi đối với trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều 1 Nghị định 118/2020/NĐ-CP.

Tổ chức đăng ký nộp 01 bộ hồ sơ cấp lại tới Bộ Tài nguyên và Môi trường theo một trong các cách sau: nộp trực tiếp, gửi qua đường bưu điện hoặc qua môi trường mạng. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét cấp lại Giấy chứng nhận an toàn sinh học.

Bên cạnh đó, khoản 13 Điều 1 Nghị định 118/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung khoản Điều 28 Nghị định 69/2010/NĐ-CP quy định tổ chức, cá nhân đăng ký cấp Giấy xác nhận sinh vật biến đổi gen đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm nộp ba (03) bộ hồ sơ cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Hồ sơ bao gồm:

  • Đơn đăng ký cấp Giấy chứng nhận sinh vật biến đổi gen đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm theo mẫu do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định;

  • Báo cáo đánh giá rủi ro của sinh vật biến đổi gen đối với sức khỏe con người theo quy định tại Phụ lục V của Nghị định 69/2010/NĐ-CP;

  • Trường hợp sinh vật biến đổi gen quy định tại khoản 2 Điều 27 của Nghị định 69/2010/NĐ-CP phải cung cấp bản chính hoặc bản sao chứng thực và bản dịch tiếng Việt đã công chứng đối với giấy xác nhận hoặc văn bản tương đương của cơ quan có thẩm quyền cho phép sinh vật biến đổi gen sử dụng làm thực phẩm ở ít nhất 05 nước phát triển;

  • Tóm tắt báo cáo đánh giá rủi ro (kèm theo bản điện tử) của sinh vật biến đổi gen đối với sức khỏe con người theo Mẫu số 10 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 118/2020/NĐ-CP;

  • Các tài liệu khoa học tham khảo, nghiên cứu chưa công bố, số liệu đánh giá, thử nghiệm hoặc minh chứng khoa học khác (nếu có) mà tổ chức đăng ký sử dụng làm căn cứ để kết luận sinh vật biến đổi gen không gây tác động xấu đến sức khỏe của con người.

Chi tiết xem tại Nghị định 118/2020/NĐ-CP, có hiệu lực từ 02/10/2020.

Lê Vy

Gởi câu hỏi

82

Văn bản liên quan