Hồ sơ cấp lại Giấy phép khảo nghiệm sinh vật biến đổi gen

Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định 118/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 69/2010/NĐ-CP ngày 21/6/2020 của CP về an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền và sản phẩm của sinh vật biến đổi gen.

Hồ sơ cấp lại Giấy phép khảo nghiệm sinh vật biến đổi gen, Nghị định 118/2020/NĐ-CP

Hồ sơ cấp lại Giấy phép khảo nghiệm sinh vật biến đổi gen (Ảnh minh họa)

Tại khoản 10 Điều 1 Nghị định 118/2020/NĐ-CP bổ sung Điều 19a vào sau Điều 19 Nghị định 69/2010/NĐ-CP, theo đó thẩm quyền, trình tự, thủ tục cấp lại Giấy phép khảo nghiệm sinh vật biến đổi gen được quy định cụ thể như sau:

- Giấy phép khảo nghiệm sinh vật biến đổi gen được cấp lại trong các trường hợp sau:

  • Thay đổi thông tin về tổ chức được cấp phép tại Giấy phép khảo nghiệm sinh vật biến đổi gen đã cấp;

  • Giấy phép khảo nghiệm sinh vật biến đổi gen bị mất hoặc rách, nát.

- Hồ sơ cấp lại bao gồm:

  • Đơn đăng ký cấp lại theo Mẫu số 07 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này;

  • Giấy phép khảo nghiệm sinh vật biến đổi gen đã cấp trong trường hợp thay đổi thông tin về tổ chức hoặc bị rách, nát;

  • Tài liệu chứng minh nội dung thay đổi đối với trường hợp thay đổi thông tin về tổ chức được cấp phép tại Giấy phép khảo nghiệm sinh vật biến đổi gen đã cấp.

- Tổ chức đăng ký nộp 01 bộ hồ sơ cấp lại theo quy định tại khoản 2 Điều này tới Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo một trong các cách sau: nộp trực tiếp; gửi qua đường bưu điện hoặc qua môi trường mạng.

-Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét cấp lại Giấy phép khảo nghiệm sinh vật biến đổi gen

 Chi tiết xem tại Nghị định 118/2020/NĐ-CP, có hiệu lực từ 02/10/2020.

Lê Vy

Gởi câu hỏi

87

Văn bản liên quan