Hồ sơ cấp mới GCN đăng ký cơ sở pha chế khí gồm những gì?

Ngày 28/6/2016, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ký ban hành Thông tư 11/2016/TT-BKHCN hướng dẫn đăng ký cơ sở pha chế khí.

Theo quy định tại Thông tư 11/2016/TT-BKHCN, hồ sơ cấp mới GCN đăng ký cơ sở pha chế khí bao gồm các tài liệu sau đây:

  • Đơn đăng ký cơ sở pha chế khí;

  • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đủ điều kiện xuất khẩu, nhập khẩu khí do Bộ Công Thương cấp;

  • Quy trình, thủ tục, tài liệu chứng minh việc xây dựng, áp dụng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 : 2008 hoặc hệ thống quản lý chất lượng chuyên ngành dầu khí theo tiêu chuẩn ISO/TS 29001 : 2013.

  • Trường hợp, thương nhân có Giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 : 2008 hoặc tiêu chuẩn ISO/TS 29001: 2013 do tổ chức chứng nhận đáp ứng các quy định của pháp luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa cấp, thương nhân nộp bản sao Giấy chứng nhận này.

  • Bản thuyết minh năng lực của từng cơ sở pha chế khí.

Xem chi tiết tại Thông tư 11/2016/TT-BKHCN có hiệu lực từ ngày 01/01/2017.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

91

Văn bản liên quan