Hồ sơ đăng ký liên kết đào tạo nghề nghiệp

Nghị định 15/2019/NĐ-CP đã được Chính phủ ký ban hành ngày 01/02/2019 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật giáo dục nghề nghiệp.

Theo quy định mới, hồ sơ được gửi trực tiếp hoặc qua cổng dịch vụ công trực tuyến hoặc bưu điện đến Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đối với liên kết đào tạo của trường cao đẳng; Sở LĐTBXH đối với liên kết đào tạo của trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp.

Hồ sơ bao gồm các thành phần sau:

  • Văn bản đăng ký hoạt động liên kết đào tạo do các bên liên kết cùng ký.

  • Báo cáo thực trạng về các điều kiện bảo đảm hoạt động liên kết đào tạo do các bên liên kết xây dựng.

  • Bản sao giấy tờ chứng minh cơ sở giáo dục nghề nghiệp Việt Nam và cơ sở giáo dục nghề nghiệp nước ngoài được phép đào tạo trong lĩnh vực dự định liên kết.

  • Bản sao giấy chứng nhận kiểm định chất lượng đối với chương trình đào tạo nước ngoài, cơ sở giáo dục nghề nghiệp nước ngoài hoặc giấy tờ công nhận chất lượng của cơ quan có thẩm quyền.

Xem các quy định liên quan tại Nghị định 15/2019/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 20/3/2019.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

128

Văn bản liên quan