Hồ sơ đăng ký mẫu con dấu mới theo Nghị định 99/2016/NĐ-CP

Đây là nội dung đáng chú ý được quy định tại Nghị định 99/2016/NĐ-CP về quản lý và sử dụng con dấu.

Theo đó, đối với từng tổ chức, cơ quan, chức danh khác nhau thì sẽ có hồ sơ đăng ký mẫu con dấu mới tương ứng. Đơn cử như một số tổ chức, cơ quan, chức danh sau đây:

 • Đối với cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước sử dụng con dấu có hình Quốc huy: Quyết định thành lập hoặc văn bản quy định về tổ chức, hoạt động của cơ quan có thẩm quyền.

 • Đối với cơ quan có chức năng quản lý nhà nước, cơ quan chuyên môn: Quyết định thành lập hoặc văn bản quy định về tổ chức, hoạt động của cơ quan có thẩm quyền.

 • Tổ chức sự nghiệp, hồ sơ gồm:
  • Quyết định thành lập hoặc văn bản quy định về tổ chức, hoạt động của cơ quan có thẩm quyền;
  • Giấy phép hoạt động do cơ quan có thẩm quyền cấp đối với tổ chức phải đăng ký về lĩnh vực hoạt động theo quy định của pháp luật.
 • Đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã: Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc giấy đăng ký hoạt động hoặc giấy phép hoạt động của cơ quan có thẩm quyền cấp cho tổ chức.

 • Tổ chức trực thuộc doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được thành lập, hoạt động theo quy định của pháp luật, hồ sơ gồm:
  • Quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền;
  • Giấy phép hoạt động do cơ quan có thẩm quyền cấp đối với tổ chức phải đăng ký về lĩnh vực hoạt động.

Nghị định 99/2016/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/7/2016.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

225

Văn bản liên quan