Hồ sơ đăng ký niêm yết trái phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán

Ngày 18/12/2015, Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 202/2015/TT-BTC hướng dẫn niêm yết chứng khoán trên Sở giao dịch chứng khoán. Theo đó, hồ sơ đăng ký niêm yết trái phiếu bao gồm:

1. Hồ sơ đăng ký niêm yết trái phiếu:

  • Quyết định thông qua việc niêm yết trái phiếu của Hội đồng quản trị hoặc trái phiếu chuyển đổi của Đại hội đồng cổ đông (đối với công ty cổ phần), niêm yết trái phiếu của Hội đồng thành viên (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn từ hai thành viên trở lên) hoặc Chủ sở hữu công ty (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên); 
  • Sổ đăng ký chủ sở hữu trái phiếu của tổ chức đăng ký niêm yết; 
  • Cam kết thực hiện nghĩa vụ của tổ chức đăng ký niêm yết đối với nhà đầu tư, bao gồm các điều kiện thanh toán, tỉ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu, điều kiện chuyển đổi (trường hợp niêm yết trái phiếu chuyển đổi) và các điều kiện khác; 
  • Cam kết bảo lãnh thanh toán hoặc Biên bản xác định giá trị tài sản bảo đảm, kèm tài liệu hợp lệ chứng minh quyền sở hữu hợp pháp và hợp đồng bảo hiểm (nếu có) đối với các tài sản đó trong trường hợp niêm yết trái phiếu có bảo đảm. Tài sản dùng để bảo đảm phải được đăng ký với cơ quan có thẩm quyền; 
  • Hợp đồng giữa tổ chức phát hành và đại diện người sở hữu trái phiếu; 
  • Giấy chứng nhận của Trung tâm lưu ký chứng khoán về việc trái phiếu của tổ chức đó đã đăng ký, lưu ký tập trung; 

2. Giấy đăng ký niêm yết theo mẫu quy định tại Phụ lục số 01 (b) ban hành kèm theo Thông tư;

3. Bản cáo bạch theo mẫu quy định tại Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Thông tư.

Xem chi tiết tại Thông tư 202/2015/TT-BTC có hiệu lực từ 01/03/2016.

- Ngọc Duyên - 

Gởi câu hỏi

93

Văn bản liên quan