Hồ sơ đề nghị chấp thuận thành lập chi nhánh TCTD phi ngân hàng

Thông tư 53/2018/TT-NHNN đã được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành vào ngày 31/12/2018 quy định cụ thể về hồ sơ đề nghị chấp thuận thành lập chi nhánh TCTD phi NH.

Theo đó, Thông tư 53 quy định hồ sơ đề nghị chấp thuận thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp của TCTD phi NH bao gồm những giấy tờ sau:

- Văn bản của tổ chức tín dụng phi ngân hàng đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sau đây gọi là Ngân hàng Nhà nước) chấp thuận thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp.

- Nghị quyết của Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên của tổ chức tín dụng phi ngân hàng về việc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp hoặc văn bản của cấp có thẩm quyền khác theo quy định tại Điều lệ của tổ chức tín dụng phi ngân hàng.

- Đề án thành lập chi nhánh, trong đó phải có tối thiểu các nội dung sau:

  • Tên đầy đủ bằng tiếng Việt, tên viết tắt bằng tiếng Việt, địa chỉ trụ sở, nội dung hoạt động;
  • Lý do thành lập và lựa chọn địa bàn thành lập;
  • Cơ cấu tổ chức: sơ đồ tổ chức của chi nhánh, dự kiến nhân sự chủ chốt (Giám đốc, Phó giám đốc, Trưởng các bộ phận chuyên môn);
  • Nghiên cứu khả thi: phân tích môi trường kinh doanh, thị trường mục tiêu, các cơ hội kinh doanh và kế hoạch chiếm lĩnh thị trường;
  • Phương án kinh doanh dự kiến trong 03 năm đầu, trong đó tối thiểu bao gồm: dự kiến bảng cân đối kế toán; báo cáo kết quả kinh doanh; căn cứ xây dựng phương án và thuyết minh khả năng thực hiện phương án trong từng năm.

- Đề án thành lập văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp trong đó phải có tối thiểu các nội dung sau:

  • Tên đầy đủ bằng tiếng Việt, tiếng nước ngoài (nếu có); tên viết tắt bằng tiếng Việt, tiếng nước ngoài (nếu có); địa chỉ; nội dung hoạt động;
  • Lý do, nhu cầu thành lập;
  • Dự kiến nhân sự chủ chốt (Giám đốc, Phó giám đốc, Trưởng các bộ phận chuyên môn, người đứng đầu văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp);
  • Kế hoạch hoạt động dự kiến trong 03 năm đầu.

Xem chi tiết Thông tư 53/2018/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 01/3/2019.

-Thảo Uyên-

Gởi câu hỏi

161

Văn bản liên quan