Hồ sơ đề nghị công nhận hạng nhà chung cư

Nội dung này được quy định tại Thông tư 31/2016/TT-BXD đã được Bộ Xây dựng ban hành vào ngày 30/12/2016 nhằm quy định việc phân hạng và công nhận hạng nhà chung cư.

Theo đó Thông tư 31 quy định hồ sơ đề nghị công nhận hạng nhà chung cư gồm:

  • Đơn đề nghị công nhận hạng nhà chung cư theo mẫu hướng dẫn.

  • Bản sao có chứng thực Giấy phép xây dựng nhà chung cư (đối với nhà chung cư thuộc diện phải có Giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng).

  • Bản sao có chứng thực quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 hoặc văn bản chấp thuận tổng mặt bằng khu vực có nhà chung cư (đối với trường hợp không phải lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500) kèm theo bản vẽ tổng mặt bằng nhà chung cư đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

  • Bản sao có chứng thực văn bản thẩm định của cơ quan có thẩm quyền kèm theo bản vẽ thiết kế cơ sở nhà chung cư theo quy định của pháp luật về xây dựng.

  • Bản sao có chứng thực văn bản thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình nhà chung cư của cơ quan chuyên môn về xây dựng.

  • Bản tự kê khai, đánh giá phân hạng nhà chung cư của tổ chức, cá nhân đề nghị công nhận hạng nhà chung cư theo mẫu hướng dẫn.

Xem chi tiết Thông tư 31/2016/TT-BXD có hiệu lực từ ngày 15/02/2017.

-Thảo Uyên-

Gởi câu hỏi

180

Văn bản liên quan