Hồ sơ đề nghị thanh toán chi phí đấu giá thuốc lá ngoại nhập lậu

Nội dung này được quy định tại Thông tư 122/2018/TT-BTC đã được Bộ Tài chính ban hành vào ngày 14/12/2018 hướng dẫn việc quản lý, sử dụng số tiền thu được từ hoạt động bán đấu giá thuốc lá ngoại nhập lậu.

Theo đó Thông tư 122 quy định trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nộp tiền vào tài khoản tạm giữ, cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ chủ trì tổ chức bán đấu giá thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu lập 01 bộ hồ sơ đề nghị thanh toán gửi chủ tài khoản tạm giữ để chi trả chi phí quy định. Hồ sơ đề nghị thanh toán gồm:

  • Văn bản đề nghị thanh toán của cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ tổ chức bán đấu giá (trong đó nêu rõ số tiền thu được từ việc bán đấu giá, tổng chi phí liên quan đến việc bán đấu giá, thông tin về tài khoản tiếp nhận thanh toán) kèm theo bảng kê chi tiết các khoản chi: 01 bản chính;

  • Phương án xử lý theo hình thức bán đấu giá của cơ quan, người có thẩm quyền: 01 bản sao;

  • Các hồ sơ, giấy tờ chứng minh cho các khoản chi như: Hợp đồng thuê dịch vụ thẩm định giá, đấu giá; hóa đơn, phiếu thu tiền (nếu có): 01 bản sao.

Xem chi tiết Thông tư 122/2018/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/02/2019.

-Thảo Uyên-

Gởi câu hỏi

210

Văn bản liên quan