Hồ sơ đề nghị xác nhận thông báo hoạt động bưu chính gồm những gì?

Đây là nội dung chính được quy định tại Nghị định 47/2011/NĐ-CP hướng dẫn Luật bưu chính, ban hành ngày 17/6/2011.

Hồ sơ đề nghị xác nhận thông báo hoạt động bưu chính, Nghị định 47/2011/NĐ-CP

Hồ sơ đề nghị xác nhận thông báo hoạt động bưu chính gồm những gì? (Ảnh minh họa)

Theo đó, tại Điều 7 Nghị định 47/2011/NĐ-CP quy định thành phần hồ sơ đề nghị xác nhận thông báo hoạt động bưu chính như sau:

1. Hồ sơ đề nghị xác nhận thông báo hoạt động bưu chính đối với các trường hợp quy định tại điểm a, b, c khoản 1 Điều 25 Luật bưu chính được lập thành 01 bộ là bản gốc, gồm:

  • Văn bản thông báo hoạt động bưu chính (theo mẫu tại Phụ lục II);

  • Các tài liệu quy định tại điểm b, đ, e, g, h, i khoản 2 Điều 6 Nghị định 47/2011/NĐ-CP.

2. Hồ sơ đề nghị xác nhận thông báo hoạt động bưu chính đối với các trường hợp quy định tại điểm d, đ, e khoản 1 Điều 25 Luật bưu chính được lập thành 01 bộ là bản gốc, gồm:

  • Văn bản thông báo hoạt động bưu chính (theo mẫu tại Phụ lục II);

  • Bản sao văn bản chấp thuận đăng ký nhượng quyền thương mại do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp được doanh nghiệp tự đóng dấu xác nhận và chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản sao, đối với trường hợp nhận nhượng quyền thương mại từ nước ngoài vào Việt Nam;

  • Bản sao giấy phép bưu chính còn thời hạn sử dụng, văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính đã được cấp do doanh nghiệp tự đóng dấu xác nhận và chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản sao;

  • Hợp đồng với đối tác nước ngoài;

  • Tài liệu đã được hợp pháp hóa lãnh sự chứng minh tư cách pháp nhân của đối tác nước ngoài;

  • Các tài liệu quy định tại điểm b, đ, e, g, h, i khoản 2 Điều 6 Nghị định 47/2011/NĐ-CP.

3. Hồ sơ đề nghị xác nhận thông báo hoạt động bưu chính đối với các trường hợp quy định tại điểm g, h khoản 1 Điều 25 Luật bưu chính được lập thành 01 bộ là bản gốc, gồm:

  • Văn bản thông báo hoạt động bưu chính (theo mẫu tại Phụ lục II);

  • Bản sao giấy phép thành lập do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp được doanh nghiệp tự đóng dấu xác nhận và chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản sao.

Xem chi tiết tại Nghị định 47/2011/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 15/8/2011.

Thùy Trâm

Gởi câu hỏi

35

Văn bản liên quan