Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật, Pháp lệnh, Nghị quyết của Bộ Công thương

Mới đây, Bộ Công thương đã ban hành Thông tư 19/2018/TT-BCT quy định về việc xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Công Thương.

Theo Thông tư 19, hồ sơ đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh, nghị quyết của Bộ Công thương được quy định như sau:

1. Đơn vị đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh, nghị quyết có trách nhiệm chuẩn bị hồ sơ đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh, nghị quyết gồm các tài liệu quy định tại khoản 1 Điều 37 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

  • Trường hợp đề nghị xây dựng văn bản có nội dung về thủ tục hành chính thì đơn vị lập đề nghị bổ sung các tài liệu theo quy định tại Điều 5 Thông tư 19.
  • Trường hợp đề nghị xây dựng văn bản có đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và điều kiện đầu tư kinh doanh thì đơn vị lập đề nghị bổ sung các tài liệu theo quy định tại Điều 6 Thông tư 19.

2. Việc xây dựng nội dung chính sách và đánh giá tác động của chính sách trong đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh, nghị quyết thực hiện theo quy định tại Mục 1 Chương II Nghị định 34/2016/NĐ-CP.

Xem thêm Thông tư 19/2018/TT-BCT có hiệu lực từ ngày 03/9/2018.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

167

Văn bản liên quan