Hồ sơ đề xuất cấp độ hệ thống thông tin gồm những gì?

Nghị định 85/2016/NĐ-CP đã được Chính phủ ký ban hành về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ.

Cụ thể, khi đề xuất cấp độ hệ thống thông tin, đơn vị vận hành hệ thống thông tin phải lập hồ sơ đề xuất gửi đến cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, hồ sơ bao gồm:

  • Tài liệu mô tả, thuyết minh tổng quan về hệ thống thông tin.

  • Tài liệu thiết kế là một trong những tài liệu sau:
    • Đối với dự án đầu tư xây dựng mới hoặc mở rộng, nâng cấp hệ thống thông tin: Thiết kế sơ bộ hoặc tài liệu có giá trị tương đương;
    • Đối với hệ thống thông tin đang vận hành: Thiết kế thi công đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc tài liệu có giá trị tương đương.
  • Tài liệu thuyết minh về việc đề xuất cấp độ căn cứ trên các tiêu chí theo quy định của pháp luật.

  • Tài liệu thuyết minh phương án bảo đảm an toàn thông tin theo cấp độ tương ứng.

  • Ý kiến về mặt chuyên môn của đơn vị chuyên trách về an toàn thông tin của chủ quản hệ thống thông tin đối với hệ thống thông tin đề xuất cấp độ 4 hoặc cấp độ 5.

Xem các quy định liên quan tại Nghị định 85/2016/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/7/2016.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

147

Văn bản liên quan