Hồ sơ, tài liệu chuyên ngành tài nguyên và môi trường

Ngày 27/12/2016, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 46/2016/TT-BTNMT quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu chuyên ngành tài nguyên và môi trường.

Theo quy định tại Thông tư 46/2016/TT-BTNMT, hồ sơ, tài liệu chuyên ngành tài nguyên và môi trường gồm các tài liệu sau đây:

  • Hồ sơ, tài liệu thuộc lĩnh vực đất đai.

  • Hồ sơ, tài liệu thuộc lĩnh vực tài nguyên nước.

  • Hồ sơ, tài liệu thuộc lĩnh vực địa chất và khoáng sản.

  • Hồ sơ, tài liệu thuộc lĩnh vực môi trường.

  • Hồ sơ, tài liệu thuộc lĩnh vực khí tượng - thủy văn và biến đổi khí hậu.

  • Hồ sơ, tài liệu thuộc lĩnh vực đo đạc và bản đồ.

  • Hồ sơ, tài liệu thuộc lĩnh vực viễn thám.

  • Hồ sơ, tài liệu thuộc lĩnh vực biển và hải đảo.

  • Hồ sơ, tài liệu quý, hiếm.

Ngoài ra, thời hạn bảo quản các hồ sơ, tài liệu chuyên ngành tài nguyên và môi trường được quy định theo Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 46/2016/TT-BTNMT.

Xem chi tiết thời gian bảo quản tại Thông tư 46/2016/TT-BTNMT có hiệu lực từ ngày 10/02/2017.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

164

Văn bản liên quan