Hồ sơ tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp nhiệm vụ KHCN cấp Bộ

Cuối năm 2016, Thông tư 45/2016/TT-BTTTT đã được Bộ Thông tin và Truyền thông ký ban hành quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Cụ thể, tổ chức tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ chuẩn bị hồ sơ bao gồm:

  • Đơn đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ;

  • Tóm tắt hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ;

  • Thuyết minh nhiệm vụ khoa học và công nghệ;

  • Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm và các cá nhân đăng ký tham gia nghiên cứu chính nhiệm vụ khoa học và công nghệ, có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền;

  • Văn bản xác nhận về sự đồng ý của tổ chức đăng ký phối hợp thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ;

  • Văn bản chứng minh năng lực huy động vốn từ nguồn khác.

Thông tư 45/2016/TT-BTTTT có hiệu lực từ ngày 15/02/2017.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

119

Văn bản liên quan