Hồ sơ thanh toán kinh phí về việc giám định của cơ quan tố tụng

Thông tư 215/2015/TT-BTC hướng dẫn về lập dự toán, chấp hành và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm hoạt động trưng cầu giám định, định giá, triệu tập người làm chứng, người phiên dịch của cơ quan tiến hành tố tụng được Bộ Tài chính ban hành ngày 31/12/2015 đã quy định chi tiết về hồ sơ thanh toán, quyết toán kinh phí chi công tác giám định, chi phí cho người làm chứng, người phiên dịch.

Theo quy định tại Thông tư 215/2015/TT-BTC, hồ sơ thanh toán, quyết toàn kinh phí chi công tác giám định, định giá, chi phí cho người làm chứng, người phiên dịch của cơ quan tiến hành tố tụng bao gồm:

Chi phí giám định:

  • Văn bản trưng cầu giám định;

  • Hợp đồng, thanh lý hợp đồng, hóa đơn và phiếu thu tiền của cơ quan giám định.

Chi phí định giá:

  • Văn bản yêu cầu định giá;

  • Hợp đồng, thanh lý hợp đồng, hóa đơn và phiếu thu tiền của tổ chức định giá.

Chi phí cho người làm chứng, người phiên dịch:

  • Giấy mời hoặc giấy triệu tập người làm chứng, người phiên dịch;

  • Bảng kê chi tiết các khoản chi phí của người làm chứng, người phiên dịch kèm theo các hóa đơn, chứng từ có liên quan (vé tàu xe, hóa đơn thuê chỗ nghỉ...).

  • Giấy biên nhận tiền giữa đại diện cơ quan tiến hành tố tụng và người làm chứng, người phiên dịch.

Xem chi tiết tại Thông tư 215/2015/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 20/02/2016.

Khánh Chi -

 

 

Gởi câu hỏi

106

Văn bản liên quan