Hồ sơ thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung

Hồ sơ thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung
Kim Linh

Chính phủ ban hành Nghị định 162/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo.

 

Theo đó, hồ sơ, trình tự, thủ tục thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung được quy định như sau:

Trước khi thay đổi người đại diện, nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung có trách nhiệm gửi hồ sơ đăng ký đến UBND cấp xã nơi có địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung.

Hồ sơ đăng ký gồm có:

  • Văn bản đăng ký nêu rõ tên của tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo; tên tôn giáo; tên nhóm, họ và tên, nơi cư trú của người đại diện cũ và người đại diện mới của nhóm; lý do, dự kiến thời điểm thay đổi;
  • Sơ yếu lý lịch của người đại diện mới;
  • Văn bản chấp thuận của tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo về việc thay đổi người đại diện đối với nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung do tổ chức đăng ký;
  • Biên bản cuộc họp bầu, cử người đại diện mới (nếu có).

UBND cấp xã có trách nhiệm trả lời bằng văn bản trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đăng ký hợp lệ; trường hợp từ chối đăng ký phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Chi tiết xem tại Nghị định 162/2017/NĐ-CP có hiệu lực kể từ 01/01/2018.

Gởi câu hỏi

364

Văn bản liên quan