Hồ sơ thông báo đủ điều kiện được huy động vốn gồm những gì?

Trong năm 2016, Bộ Xây dựng đã ký ban hành Thông tư 19/2016/TT-BXD hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Luật Nhà ở và Nghị định 99/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Nhà ở.

Theo đó, Thông tư 19/2016/TT-BXD quy định hồ sơ gửi Sở Xây dựng đề nghị thông báo đủ Điều kiện được huy động vốn theo quy định tại Khoản 3 Điều 19 của Nghị định 99/2015/NĐ-CP bao gồm các giấy tờ sau đây:

  • Văn bản đề nghị thông báo đủ Điều kiện huy động vốn;

  • Bản sao có chứng thực quyết định chủ trương đầu tư hoặc văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư dự án của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; quyết định phê duyệt kèm theo hồ sơ dự án đầu tư xây dựng nhà ở;

  • Văn bản xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc đã thực hiện xong giải phóng mặt bằng theo tiến độ thực hiện dự án đã được phê duyệt;

  • Bản sao có chứng thực biên bản bàn giao mốc giới của dự án theo tiến độ dự án được duyệt.

Xem toàn văn quy định tại Thông tư 19/2016/TT-BXD có hiệu lực từ ngày 15/8/2016.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

116

Văn bản liên quan