Hồ sơ, thủ tục đăng ký hoạt động tư vấn, hỗ trợ HNGĐ có yếu tố nước ngoài

Ngày 31/12/2014, Chính phủ đã ban hành Nghị định 126/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Hôn nhân và gia đình

Theo đó, Nghị định 126/2014/NĐ-CP quy định về thủ tục đăng ký hoạt động của Trung tâmn tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài (sau đây gọi là Trung tâm), cấp lại giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm như sau: Sau khi có quyết định thành lập, Trung tâm phải đăng ký hoạt động tại Sở Tư pháp, nơi đặt trụ sở của Trung tâm.

Hồ sơ, thủ tục đăng ký hoạt động tư vấn, hỗ trợ HNGĐ có yếu tố nước ngoài, 126/2014/NĐ-CP

Hồ sơ, thủ tục đăng ký hoạt động tư vấn, hỗ trợ HNGĐ có yếu tố nước ngoài (Hình minh họa)

 Điều kiện thành lập Trung tâm: Hội Liên hiệp phụ nữ quyết định thành lập Trung tâm khi có đủ các điều kiện sau đây:

  • Có quy chế hoạt động bảo đảm nguyên tắc quy định tại Điều 52 của Nghị định này được Hội Liên hiệp phụ nữ phê duyệt;

  • Có địa điểm, trang thiết bị, nhân lực cần thiết bảo đảm hoạt động của Trung tâm;

  • Người dự kiến đứng đầu Trung tâm là người không có tiền án.

Hồ sơ đăng ký hoạt động của Trung tâm được lập thành 01 bộ, gồm các giấy tờ sau đây:

  • Tờ khai đăng ký hoạt động theo mẫu quy định;

  • Bản sao Quyết định thành lập Trung tâm;

  • Giấy tờ chứng minh địa điểm đặt trụ sở của Trung tâm;

  • Phiếu lý lịch tư pháp của người dự kiến đứng đầu Trung tâm được cấp chưa quá 03 tháng, tính đến ngày nhận hồ sơ;

  • Bản sao quy chế hoạt động quy định tại Khoản 1 Điều 53 của Nghị định này.

Thời hạn giải quyết: 

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp cấp giấy đăng ký hoạt động theo mẫu quy định cho Trung tâm. Trường hợp từ chối cấp giấy đăng ký hoạt động thì Sở Tư pháp thông báo bằng văn bản cho Trung tâm, trong đó nêu rõ lý do từ chối.

Lưu ý: Trường hợp giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được thì được cấp lại giấy đăng ký hoạt động.

Chi tiết xem tại Nghị định 126/2014/NĐ-CP, có hiệu lực từ 15/02/2015

Lê Hải

Gởi câu hỏi

77

Văn bản liên quan