Hồ sơ tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính gồm những gì?

Nghị định 158/2018/NĐ-CP đã được Chính phủ ban hành quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính. Văn bản có hiệu lực từ ngày 10/01/2019.

Theo Thông tư 158, hồ sơ khi tiến hành tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính được quy định như sau:

  • Đề án tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính;

  • Tờ trình tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính;

  • Dự thảo văn bản của cơ quan hoặc người có thẩm quyền quyết định tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính;

  • Các văn bản của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xác nhận việc hoàn thành nghĩa vụ về tài chính, tài sản, đất đai, các khoản vay, nợ phải trả và các vấn đề khác có liên quan.

Lưu ý: Việc lấy ý kiến tham gia của các cơ quan, tổ chức liên quan; trình tự gửi và tiếp nhận hồ sơ; thẩm định; xử lý hồ sơ và thời hạn giải quyết việc tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính được thực hiện như quy định đối với việc thành lập tổ chức hành chính.

Xem thêm trình tự thành lập tổ chức hành chính tại Nghị định 158/2018/NĐ-CP, thay thế Nghị định 83/2006/NĐ-CP.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

189

Văn bản liên quan