Hồ sơ trình thẩm định chủ trương đầu tư dự án QG của chủ đầu tư năm 2020

Mới đây, Chính phủ đã ký ban hành Nghị định 02/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 131/2015/NĐ-CP ngày 25/12/2015 của Chính phủ hướng dẫn về dự án quan trọng quốc gia.

Theo quy định mới tại Nghị định 02/2020/NĐ-CP, Dự án quan trọng quốc gia được quy định tại Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng 2014 và dự án do Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư theo quy định tại Luật Đầu tư 2014, sau đây gọi chung là dự án quan trọng quốc gia.

ho so trinh tham dinh chu truong dau tu du an QG cua chuc dau tu, Thong tu 02/2020/NĐ-CP

Hình minh họa (nguồn internet)

Theo đó, tại Khoản 2 Điều 1 Nghị định 02 sửa đổi Điều 13 Nghị định 131/2015/NĐ-CP có quy định về hồ sơ trình thẩm định chủ trương đầu tư dự án quan trọng quốc gia sử dụng vốn đầu tư công của chủ đầu tư hoặc đơn vị trực thuộc cơ quan được giao chuẩn bị đầu tư, cụ thể gồm:

a) Tờ trình thẩm định;

b) Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi;

c) Tài liệu khác có liên quan.

Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, chủ đầu tư hoặc đơn vị trực thuộc cơ quan được giao chuẩn bị đầu tư gửi 15 bộ hồ sơ dự án này đến cơ quan chủ quản của mình hoặc cơ quan được giao chuẩn bị đầu tư để tổ chức thẩm định nội bộ theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 19 Luật Đầu tư công. Thời gian thẩm định nội bộ không quá 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Xem thêm các quy định có liên quan tại Nghị định 02/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ 01/01/2020.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

239

Văn bản liên quan