Hồ sơ xét tặng Kỷ niệm chương ngành văn hóa, thể thao, du lịch

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư 35/2018/TT-BVHTTDL sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 11/2014/TT-BVHTTDL quy định về xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Theo quy định tại Thông tư 35/2018/TT-BVHTTDL, từ ngày 15/02/2019, hồ sơ đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương bao gồm:

  • Tờ trình của đơn vị;

  • Biên bản họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của đơn vị;

  • Danh sách cá nhân đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương;

  • Bản tóm tắt quá trình công tác và thành tích cá nhân;

  • Các quyết định khen thưởng đối với cá nhân được xét tặng Kỷ niệm chương theo quy định tại khoản 2 Điều 6 và khoản 2 Điều 8 Thông tư 11: Nộp bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao và xuất trình bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực; nộp bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao có chứng thực.

Xem chi tiết tại Thông tư 35/2018/TT-BVHTTDL có hiệu lực từ ngày 15/02/2019.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

461

Văn bản liên quan