Hồ sơ yêu cầu bồi thường thiệt hại đối với môi trường gồm những gì?

Vừa qua, Chính phủ đã thống nhất ban hành Nghị định 03/2015/NĐ-CP quy định về xác định thiệt hại đối với môi trường.

ho so yeu cau boi thuong thiet hai moi truong, Nghi dinh 03/2015/NĐ-CP

Hình minh họa (nguồn internet)

Theo đó, tại Điều 7 Nghị định 03/2015/NĐ-CP quy định hồ sơ yêu cầu bồi thường thiệt hại đối với môi trường bao gồm:

- Văn bản yêu cầu bồi thường thiệt hại của cơ quan có trách nhiệm quy định tại Khoản 2 Điều 3 Nghị định này;

- Dữ liệu, chứng cứ đã được thu thập, thẩm định theo quy định tại Khoản 3 Điều 3 và Khoản 1 Điều 6 Nghị định này;

- Văn bản kết luận của hội đồng thẩm định dữ liệu, chứng cứ;

- Kết quả tính toán thiệt hại đối với môi trường và kết luận về trách nhiệm bồi thường thiệt hại đối với môi trường.

Bên cạnh đó, Nghị định 03 quy định chi phí xác định thiệt hại và thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường thiệt hại là các chi phí thực tế, hợp lý cho các hoạt động mà cơ quan có thẩm quyền đã tiến hành nhằm tổ chức thu thập, thẩm định dữ liệu, chứng cứ phục vụ xác định thiệt hại đối với môi trường và thực hiện các thủ tục yêu cầu bồi thường thiệt hại đối với môi trường.

Trong quá trình xác định thiệt hại và thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường thiệt hại, cơ quan tổ chức thu thập và thẩm định dữ liệu, chứng cứ quy định tại Khoản 3 Điều 3 Nghị định 03/2015/NĐ-CP có trách nhiệm ứng trước kinh phí xác định thiệt hại và thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường thiệt hại, tổng hợp các chi phí đó làm cơ sở yêu cầu tổ chức, cá nhân gây thiệt hại hoàn trả trong quá trình giải quyết bồi thường thiệt hại theo quy định tại Khoản 1 Điều 14 Nghị định này.

Xem thêm tại Nghị định 03/2015/NĐ-CP có hiệu lực từ 01/3/2015.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

69

Văn bản liên quan