Hỗ trợ không quá 40 triệu đồng cho 01 trung tâm văn hóa, thể thao

Đây là nội dung mới được quy định tại Thông tư 08/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 43/2017/TT-BTC quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016- 2020.

Theo đó, Thông tư 08/2019/TT-BTC bổ sung quy định về hỗ trợ đối với dự án đầu tư xây dựng, hỗ trợ trang thiết bị cho các Trung tâm văn hóa, thể thao xã, Nhà văn hóa - Khu thể thao thôn, bản, cụ thể:

  • Chi hỗ trợ trang thiết bị phục vụ cho hoạt động văn hóa đối với Trung tâm văn hóa, thể thao, nhà văn hóa, hội trường sinh hoạt đa năng, điểm vui chơi giải trí cho trẻ em của các xã, phường, thị trấn. Mức chi không quá 40 triệu đồng/1 cơ sở.

  • Chi đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ cho các cán bộ công tác tại thiết chế văn hóa, thể thao cấp xã. Mức chi thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 của Thông tư 43/2017/TT-BTC.

  • Dự án đầu tư xây dựng, hỗ trợ trang thiết bị cho các Nhà văn hóa- Khu thể thao thôn, bản: Chi hỗ trợ trang thiết bị phục vụ cho hoạt động văn hóa đối với các Nhà văn hóa, khu thể thao thôn, làng, ấp, bản, điểm vui chơi giải trí cho trẻ em. Mức hỗ trợ không quá 30 triệu đồng/01 cơ sở.

Xem chi tiết tại Thông tư 08/2019/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 18/3/2019.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

201

Văn bản liên quan