Hỗ trợ tiền ăn trưa 160.000 đồng/trẻ/tháng cho trẻ em mẫu giáo

Đây là nội dung đáng chú ý tại Nghị định 105/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non, ban hành ngày 08/9/2020.

Hỗ trợ tiền ăn trưa 160.000 đồng/trẻ/tháng, Nghị định 105/2020/NĐ-CP

Hỗ trợ tiền ăn trưa 160.000 đồng/trẻ/tháng cho trẻ em mẫu giáo (Ảnh minh họa)

Cụ thể, tại Điều 7 Nghị định 105/2020/NĐ-CP quy định trẻ em độ tuổi mẫu giáo (không bao gồm trẻ em dân tộc thiểu số rất ít người theo quy định tại Nghị định 57/2017/NĐ-CP quy định chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ em mẫu giáo, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người) đang học tại lớp mẫu giáo trong các cơ sở giáo dục mầm non bảo đảm một trong những điều kiện sau:

  • Có cha hoặc có mẹ hoặc có người chăm sóc trẻ em hoặc trẻ em thường trú ở thôn đặc biệt khó khăn, xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển, hải đảo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

  • Không có nguồn nuôi dưỡng được quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định 136/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.

  • Là nhân khẩu trong gia đình thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

  • Trẻ em là con liệt sĩ, con Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, con thương binh, con người hưởng chính sách như thương binh, con bệnh binh; con một số đối tượng chính sách khác theo quy định tại Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng (nếu có).

  • Trẻ em khuyết tật học hòa nhập.

Lưu ý: Trẻ em thuộc đối tượng này được hỗ trợ tiền ăn trưa là 160.000 đồng/trẻ/tháng Thời gian hỗ trợ tính theo số tháng học thực tế, nhưng không quá 9 tháng/năm học.

Chi tiết nội dung xem tại Nghị định 105/2020/NĐ-CP, có hiệu lực ngày 01/11/2020.

Lê Vy

Gởi câu hỏi

47

Văn bản liên quan