Hỗ trợ y tế đối với nạn nhân mua bán người được quy định như nào?

Ngày 11/01/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định 09/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật phòng, chống mua bán người.

Hỗ trợ y tế đối với nạn nhân mua bán người, Nghị định 09/2013/NĐ-CP

Hỗ trợ y tế đối với nạn nhân mua bán người được quy định như nào? (Ảnh minh họa)

Theo đó, Nghị định 09/2013/NĐ-CP quy định đối tượng hỗ trợ y tế gồm nạn nhân trong thời gian lưu trú tại cơ sở bảo trợ xã hội hoặc cơ sở hỗ trợ nạn nhân. Chế độ hỗ trợ y tế  đối với nạn nhân mua bán người được quy định cụ thể như sau:

  • Chế độ hỗ trợ y tế gồm chi phí khám bệnh và chi phí chữa bệnh.

  • Trong thời gian lưu trú tại cơ sở bảo trợ xã hội hoặc cơ sở hỗ trợ nạn nhân, nạn nhân được chăm sóc y tế để phục hồi sức khỏe. Trường hợp nạn nhân bị ốm nặng phải chuyển đến cơ sở y tế điều trị thì chi phí khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở y tế do nạn nhân hoặc gia đình nạn nhân tự thanh toán.

  • Đối với nạn nhân thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách theo Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, người chưa thành niên được cơ sở hỗ trợ nạn nhân hỗ trợ chi phí khám bệnh, chữa bệnh theo mức bằng mức quỹ bảo hiểm y tế chi trả cho các đối tượng tương ứng. Đối với nạn nhân không còn thân nhân được cơ sở hỗ trợ chi phí khám bệnh, chữa bệnh theo mức bằng mức quỹ bảo hiểm y tế chi trả cho đối tượng thuộc hộ nghèo.

  • Trường hợp đối tượng có thẻ bảo hiểm y tế còn thời hạn sử dụng thì được quỹ bảo hiểm y tế chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế.

  • Trường hợp nạn nhân chết trong thời gian lưu trú tại cơ sở bảo trợ hoặc cơ sở hỗ trợ nạn nhân, sau 24 (hai mươi bốn) giờ, kể từ khi có kết luận của các cơ quan có thẩm quyền mà thân nhân không đến kịp hoặc không có điều kiện mai táng thì cơ sở bảo trợ xã hội hoặc cơ sở hỗ trợ nạn nhân có trách nhiệm tổ chức mai táng. Chi phí giám định pháp y, chi phí mai táng thực hiện theo quy định đối với đối tượng tại các Trung tâm bảo trợ xã hội.

Lưu ý: Căn cứ theo quy định và tình hình thực tế của địa phương, cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở hỗ trợ nạn nhân lập dự toán chi phí hỗ trợ y tế hàng năm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Chi tiết xem tại Nghị định 09/2013/NĐ-CP có hiệu lực ngày 15/4/2013.

Ty Na

Gởi câu hỏi

19

Văn bản liên quan