Hoạt động của cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam

Nghị định 126/2018/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 20/9/2018 quy định về việc thành lập và hoạt động của cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam. Nổi bật là quy định về hoạt động của cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam.

Theo Nghị định 126, các hoạt động mà pháp luật Việt Nam quy định phải cấp phép, cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam phải thực hiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

Ngoài hoạt động vừa nêu trên thì:

  • Trong thời hạn ít nhất 10 ngày làm việc, trước khi tổ chức các hoạt động, cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi dự kiến tổ chức hoạt động;
  • Văn bản thông báo nêu rõ: thời gian, địa điểm, nội dung hoạt động, thành phần tham dự;
  • Trường hợp không đồng ý cho tổ chức hoạt động, trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi dự kiến tổ chức hoạt động phải trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do.

Định kỳ trước ngày 10/12 hàng năm, cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam phải có báo cáo bằng văn bản về kết quả hoạt động trong năm tính đến hết ngày 30/11 của năm và kế hoạch hoạt động dự kiến cho năm tiếp theo, gửi đến Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi đặt trụ sở.

Cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam có trách nhiệm báo cáo bằng văn bản khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam.

Bên cạnh đó, cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam có trách nhiệm thông báo tới Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi đặt chi nhánh của cơ sở mình và nơi dự kiến tổ chức hoạt động về nội dung hoạt động và thời hạn ủy quyền cho chi nhánh. Chi nhánh chỉ được hoạt động theo nội dung và thời hạn được ủy quyền. Nội dung hoạt động của Chi nhánh không nằm ngoài nội dung hoạt động của cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam được quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký, Giấy phép đã được cấp.

Xem chi tiết Nghị định 126/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 05/11/2018.

-Thảo Uyên-

Gởi câu hỏi

273

Văn bản liên quan