Hoạt động KHCN phải bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe con người

Hoạt động KHCN phải bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe con người
Nguyễn Trinh

Hoạt động khoa học và công nghệ là hoạt động nghiên cứu khoa học, nghiên cứu và triển khai thực nghiệm, phát triển công nghệ, ứng dụng công nghệ, dịch vụ khoa học và công nghệ, phát huy sáng kiến và hoạt động sáng tạo khác nhằm phát triển khoa học và công nghệ.

 

Theo quy định tại Điều 5 Luật Khoa học và Công nghệ 2013, hoạt động khoa học công nghệ phải đảm bảo các nguyên tắc:

  • Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, phát triển khoa học và công nghệ;
  • Xây dựng và phát huy năng lực nội sinh về khoa học và công nghệ kết hợp với việc tiếp thu có chọn lọc thành tựu khoa học và công nghệ của thế giới, phù hợp với thực tiễn Việt Nam;

  • Bảo đảm quyền tự do sáng tạo, phát huy dân chủ trong hoạt động khoa học và công nghệ vì sự phát triển của đất nước;
  • Trung thực, khách quan, đề cao đạo đức nghề nghiệp, tự chủ, tự chịu trách nhiệm;
  • Bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe con người, bảo vệ môi trường.

Bên cạnh đó, pháp luật cũng quy định một số hành vi bị cấm trong lĩnh vực này, gồm:

  • Lợi dụng hoạt động khoa học và công nghệ để xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; gây thiệt hại đến tài nguyên, môi trường, sức khỏe con người; trái với đạo đức, thuần phong mỹ tục của dân tộc;
  • Xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; chiếm đoạt, chuyển nhượng, chuyển giao bất hợp pháp kết quả khoa học và công nghệ;
  • Tiết lộ tài liệu, kết quả khoa học và công nghệ thuộc danh mục bí mật nhà nước; lừa dối, giả mạo trong hoạt động khoa học và công nghệ;
  • Cản trở hoạt động khoa học và công nghệ hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Đây là nội dung được quy định tại Điều 8 Luật Khoa học và Công nghệ 2013.

 

Gởi câu hỏi

436

Văn bản liên quan