Hoạt động khoa học và công nghệ trong chăn nuôi

Ngày 19/11/2018 Quốc hội đã ban hành Luật chăn nuôi 2018 quy định chi tiết về hoạt động khoa học và công nghệ trong chăn nuôi.

Theo đó Luật chăn nuôi quy định hoạt động khoa học và công nghệ trong chăn nuôi được Nhà nước ưu tiên bao gồm:

  • Nghiên cứu khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật về chăn nuôi;

  • Nghiên cứu cơ bản định hướng ứng dụng, nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ cao, công nghệ tiên tiến, công nghệ mới, sản xuất theo chuỗi giá trị sản phẩm trong chăn nuôi nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ phù hợp với chiến lược phát triển chăn nuôi theo từng giai đoạn.

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ trong chăn nuôi phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của địa phương theo từng giai đoạn.

Tổ chức, cá nhân có năng lực được tham gia đề xuất, thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ trong chăn nuôi theo quy định của Luật này, Luật Khoa học và công nghệ và Luật Chuyển giao công nghệ.

Xem chi tiết Luật chăn nuôi 2018 có hiệu lực từ ngày 01/01/2020.

-Thảo Uyên-

Gởi câu hỏi

237

Văn bản liên quan