Hoạt động thăm dò nguồn lợi thủy sản được giám sát bởi Bộ đội BP

Đây là một trong những nội dung nổi bật được đề cập tại Thông tư 162/2016/TT-BQP quy định thực hiện một số điều của Nghị định 71/2015/NĐ-CP về quản lý hoạt động của người, phương tiện trong khu vực biên giới biển nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Theo đó, Thông tư 162/2016/TT-BQP quy định hoạt động thăm dò, nghiên cứu khoa học, khảo sát địa chất, khoáng sản, tài nguyên, nguồn lợi thủy sản, hải sản trong khu vực biên giới biển chịu sự kiểm tra, giám sát của Bộ đội Biên phòng, các cơ quan chức năng có thẩm quyền và phải thông báo bằng văn bản.

Cũng theo Thông tư 162, cơ quan, tổ chức khảo sát, thiết kế, thi công, xây dựng các dự án, công trình liên quan đến quốc phòng, an ninh hoặc có yếu tố nước ngoài trong khu vực biên giới biển theo Khoản 1 và Khoản 3 Điều 11 Nghị định 71/2015/NĐ-CP phải thông báo bằng văn bản.

Xem toàn văn quy định tại Thông tư 162/2016/TT-BQP có hiệu lực từ ngày 06/12/2016.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

71

Văn bản liên quan