Hoạt động tư vấn chuyên ngành điện lực

Nghị định 08/2018/NĐ-CP được ban hành 15/01/2018. Theo đó, Nghị định này đã sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định 137/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật điện lực và Luật điện lực sửa đổi, tiêu biểu là sửa đổi, bổ sung quy định về hoạt động tư vấn chuyên ngành điện lực.

Cụ thể, theo quy định tại Khoản 7 Điều 6 Nghị định 08/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 38 Nghị định 137/2013/NĐ-CP, các quy định về hoạt động tư vấn chuyên ngành điện lực như sau:

- Hoạt động tư vấn chuyên ngành điện lực bao gồm: Tư vấn đầu tư xây dựng công trình điện (không bao gồm hoạt động lập dự án đầu tư, đấu thầu công trình điện) và tư vấn giám sát thi công các công trình điện (bao gồm nhà máy thủy điện, nhà máy nhiệt điện, đường dây và trạm biến áp).

- Điều kiện hoạt động tư vấn chuyên ngành điện lực chỉ áp dụng đối với các hạng Mục công trình liên quan trực tiếp đến chuyên ngành điện, các hạng Mục công trình xây dựng áp dụng theo quy định pháp luật về xây dựng.

- Bảng phân hạng về quy mô của công trình nguồn và lưới điện áp dụng trong hoạt động tư vấn chuyên ngành điện lực:

 

Thủy điện

Nhiệt điện

Đường dây và trạm biến áp

Hạng 1

Trên 300 MW

Trên 300 MW

Trên 220 kV

Hạng 2

Đến 300 MW

Đến 300 MW

Đến 220 kV

Hạng 3

Đến 100 MW

 

Đến 110 kv

Hạng 4

Đến 30 MW

 

Đến 35 kv

 

- Đối với nhà máy điện sử dụng năng lượng tái tạo theo nguyên lý sử dụng sức nước, sức gió và quang năng được phân hạng và áp dụng Điều kiện cấp giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện lực tương tự như công trình nhà máy thủy điện.

- Đối với nhà máy điện sử dụng năng lượng tái tạo theo nguyên lý chuyển đổi từ nhiệt năng được phân hạng và áp dụngĐiều kiện cấp giấy phép tư vấn chuyên ngành điện lực tương tự như công trình nhà máy nhiệt điện.

 Xem thêm các nội dung sửa đổi, bổ sung tại: Nghị định 08/2018/NĐ-CP có hiệu lực ngày 15/01/2018. 

Gởi câu hỏi

1,167

Văn bản liên quan